Polityka prywatności

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych i sposobu ich użytkowania

1. Przedmiot przetwarzania danych osobowych.

2. Cel, podstawa prawna i sposoby przetwarzania.

3. Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przekazywania danych.

4. Dostęp do danych i przekazywanie danych.

5. Dane identyfikacyjne administratora danych i prawa podmiotu zainteresowanego.

Niniejsza informacja o zasadach przetwarzania danych dotyczy trybu zgodnie z którym będą przetwarzane dane użytkowników strony internetowej www.icaspa.com .

Zważywszy na fakt, że niniejsza strona funkcjonuje i jest prowadzona na terenie Włoch, informacje i dane dotyczące użytkowników przetwarzane przez Industria Chimica Adriatica S.p.A. z siedzibą w Civitanova Marche (MC), Via Sandro Pertini nr 52 – zona Industriale A, numer płatnika VAT 00909430431, w osobie przedstawiciela prawnego (zwana dalej “ICA”), będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem z mocą ustawy z 30 czerwca 2003 r. nr 196 i kolejnymi zmianami i uzupełnieniami, jak również z Rozporządzeniem  UE nr. 2016/679 (zwanym “RODO”).

1. Przedmiot przetwarzania danych

ICA, działając w charakterze administratora danych, informuje użytkowników strony, że przedmiotem przetwarzania, rozumianego jako wszelkie operacje lub zestaw operacji realizowanych na danych osobowych, takich jak zbieranie, zapisywanie, organizowanie, strukturalizacja, przechowywanie, dopasowywanie lub zmienianie, ekstrakcja, konsultacja, zastosowanie, komunikowanie poprzez przekazanie, rozpowszechnianie lub jakąkolwiek inną formę udostępniania, porównywanie lub korelacje, ograniczenia, anulowanie i zniszczenie, będą wyłącznie powszechne dane osobowe (imię, nazwisko, nazwa spółki, adres, telefon, adres e-mail), przekazane w momencie wnioskowania o informacje i/lub podpisywania umów na dobra i usługi oferowane przez administratora, jak również pobrane przez podmioty trzecie lub w ramach działań handlowych.

2. Cel, podstawa prawna i sposoby przetwarzania.

Zebrane dane są wykorzystywane wyłącznie do celów opisanych w dalszej części i w celu aktualizowania użytkowników na temat nowości, promocji, konkursów i ogólnie rzecz biorąc działalności ICA.

ICA będzie wykorzystywać zebrane dane:

- również bez wyraźnej zgody zainteresowanego, w rozumieniu art. 6 litera b) RODO:

a) do realizacji umów zakupu-sprzedaży lub do świadczenia usług (dostawa dóbr lub usług);

b) w celu wywiązania się ze zobowiązań poprzedzających zawarcie umowy, umownych i fiskalnych będących wynikiem istniejących relacji;

c) aby wywiązać się z ewentualnych obowiązków wynikających z przepisów prawa, norm i regulaminów;

- wyłącznie po uprzednim uzyskaniu wyraźnej i specjalnej zgody zainteresowanego w rozumieniu art. 7 ROFO:

d) do celów marketingu bezpośredniego również poprzez newsletter;

e) do badań rynkowych lub innych badań mających na celu ulepszenie własnych produktów lub usług;

f) do wyszukiwania personelu.

Istnienie uzasadnionego zainteresowania ze strony administratora może niemniej jednak stanowić ważną podstawę prawną do przetwarzania w przypadkach, o których mowa pod literami d) e) i f), jeżeli dane osobowe zostały zebrane z okazji targów, sympozjów, eventów, szkoleń, seminariów i/lub w przypadku innych kontaktów w środowisku zawodowym, z zastrzeżeniem prawa do złożenia natychmiastowego sprzeciwu wobec przetwarzania do takich celów. W takich przypadkach, cele związane z rozwojem własnej działalności handlowej, wdrażaniem oferowanych produktów i usług, poszukiwaniem personelu, należy uznać za uzasadnione zainteresowanie ze strony ICA, właściwe do uzasadnienia przetwarzania.

Zebrane dane będą mogły być przetwarzane w formie elektronicznej lub papierowej i będą zawsze chronione

 przez odpowiedni system bezpieczeństwa aktualizowany bezustannie i przechowywane w bezpiecznym i kontrolowanym środowisku.

Przetwarzanie będzie realizowane przez czas niezbędny do osiągnięcia celu, o którym wcześniej była mowa  i czas ten nie przekroczy okresu dziesięciu lat licząc od daty zaprzestania stosunku wynikającego z umowy i/lub dostawy usługi lub zebrania danych do celów, o których mowa w punktach d), e) i f).

3. Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przekazywania danych.

Przekazanie danych jest dobrowolne, z wyjątkiem przypadków, kiedy zebrane dane muszą być wykorzystywane do wykonania umowy lub świadczenia usługi zaleconej przez użytkownika. W takim wypadku, ewentualna odmowa zainteresowanego dostarczenia danych będzie równoznaczna z niemożnością ze strony ICA wykonania otrzymanego zlecenia.

ICA może dodatkowo przewidzieć jako obowiązkowe przetwarzanie danych zainteresowanego w celu wysyłania newslettera, aby umożliwić wzięcie udziału przez zainteresowanego w określonych inicjatywach handlowych.

4. Dostęp do danych i przekazywanie danych.

Dane osobowe wprowadzone przez użytkownika będą znane i wykorzystywane przez pracowników ICA wyłącznie w celu zrealizowania celów, o których mowa w punkcie 2.

Dane mogą być przekazywane innym spółkom zależnym, dominującym i/lub powiązanym z ICA i będących częścią tej samej grupy przemysłowej, z siedzibą we Włoszech, w Unii Europejskiej i w krajach należących do Unii pod warunkiem, że w tym ostatnim przypadku, przepisy prawne kraju przeznaczenia lub tranzytu danych zapewniają odpowiedni poziom ochrony osób i została podjęta decyzja o adekwatności przez Komisję europejską w rozumieniu art. 45 RODO lub, w razie jej braku, istnieją gwarancje lub są zapewnione prawa zainteresowanego i skuteczne środki ochrony prawnej w rozumieniu artykułów 46 i 47 RODO.

Dane mogą być dodatkowo przekazywane dostawcom usług komunikacji elektronicznej, bankom, pośrednikom finansowym, instytucjom kredytowym, innym jednostkom finansującym, zarządcom scentralizowanych systemów informatycznych (centralom ryzyka, podmiotom zwalczającym nadużycia, ubezpieczycielom, konsultantom i przedstawicielom wolnych zawodów, którzy świadczą usługi konsultacyjne na rzez ICA i które pomagają jej w odzyskaniu należności i obsłudze sporów spółki, które świadczą usługi konfekcjonowania, spedycyjne i dostarczają zakupy lub organizują wysyłkę pocztą lub wysyłkę informacji handlowych, w charakterze podmiotów zewnętrznych odpowiedzialnych za przetwarzanie. Zaktualizowana lista pracowników odpowiedzialnych za przetwarzanie jest przechowywana w siedzibie prawnej podmiotu odpowiedzialnego za przetwarzanie.

5. Dane identyfikacyjne administratora danych i prawa podmiotu zainteresowanego.

Podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie danych zebranych przez Industria Chimica Adriatica S.p.A., z siedzibą we Włoszech przy Via Sandro Pertini, 52 Civitanova Marche (MC), do którego zainteresowany może się zwrócić pisemnie, listem poleconym lub mailowo na adres rivacy@icaspa.com, w celu skorzystania z przysługujących mu praw w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia z mocą ustawy 196/2003 i artykułów 15 i kolejnych RODO lub w celu:

1) otrzymania potwierdzenia istnienia lub nie danych osobowych, które go dotyczą i uzyskania dostępu do nich, otrzymania informacji na temat pochodzenia danych osobowych, celów i trybu ich przetwarzania, logiki stosowanej w przypadku przetwarzania za pomocą urządzeń elektronicznych; danych administratora, danych podmiotów i kategorii podmiotów, którym dane mogą być przekazywane lub które mogą poznać wspomniane dane.

2) otrzymania aktualizacji, sprostowań lub uzupełnienia danych, anulowania, ograniczenia, przekształcenia w formę anonimową lub zablokowania danych przetwarzanych z naruszeniem przepisów prawa, uwzględniając również dane, których przechowywanie nie jest konieczne w odniesieniu do celów, dla których dane zostały zebrane lub później przetworzone, zaświadczenia, że wnioskowane czynności zostały przedstawione również w odniesieniu do ich treści, podmiotom, którym przekazano dane lub wśród których zostały one rozpowszechnione, z zastrzeżeniem przypadków, kiedy takie czynności są niemożliwe do zrealizowania lub wymagają nakładu środków nieproporcjonalnie wyższych niż wartość chronionego prawa;

3) otrzymania danych w zorganizowanym formacie, łatwym w zastosowaniu i możliwym do odczytania przez urządzenia automatyczne, które go dotyczą i przekazania ich innemu administratorowi danych, bez żadnych trudności ze strony pierwszego administratora, pod warunkiem, że przetwarzanie odbywa się w oparciu o zgodę lub umowę i jest realizowane z wykorzystaniem urządzeń automatycznych;

4) sprzeciwienia się w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów w stosunku do przetwarzania danych, które go dotyczą, w odniesieniu do celu zbierania danych lub przetwarzania danych osobowych, które go dotyczą do celów przesyłania materiałów reklamowych, sprzedaży bezpośredniej lub do badań rynkowych i komunikacji handlowej.

Zainteresowany ma prawo do złożenia reklamacji do kompetentnej instytucji kontrolującej (Garante Privacy).


1/29/2019 4:43:25 PM

application book

Najlepszy sposób, aby na bieżąco poznawać wszystkie nowości Grupy ICA i proponowane przez nią nowe efekty. Dzięki filmom, zdjęciom i katalogom możesz przyjrzeć się z bliska obowiązującym trendom kolorystycznym i poznać najbardziej innowacyjne sposoby wykańczania elementów zewnętrznych i wewnętrznych.

Download now

newsletter

Zapisz się na bezpłatny newsletter, aby śledzić wszystkie nowości Grupy ICA.

Follow us